Kontakt

Office:

MB genero, s.r.o.
Hviezdoslavova 300
014 01 Bytča
E-mail: info-ZVNC-mbreality.com

 

Vyhľadávanie

V ponuke je 3 nehnuteľností.

O nás

MB genero, s.r.o.

MB genero, s.r.o., má dlhoročné skúsenosti s investičným procesom pri povolovaní, realizácií a následne uvádzaní do užívania stavieb v zmysle stavebného zákona, zákona o IPKZ a ostatných príslušných zákonov a vyhlášiek. Za tento čas zrealizovala množstvo úspešných projektov pre domáce, ale i medzinárodne uznávané spoločnosti.

Realizujeme kompletnú inžiniersku činnosť pre stavebníkov, či už jednoduchých stavieb do ktorých sú zahrnuté aj rodinné domy, tak aj pre investorov rozsiahlých investičných projektov.

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme pre stavebníkov  a investorov v priebehu celého procesu prípravy a výstavby poradenskú a konzultačnú činnosť.

Pre stavebníkov jednoduchých stavieb včítane rodinných domov ponúkame zabezpečenie :
- územnoplánovacej informácie o možnej výstavbe
- záväzné stanovisko obce
- konzultácie pre výber vhodného rodinného domu
- projektovej dokumentácie
- polohopisu a výškopisu predmetného pozemku
- vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov a organizácií
- vyjadrenia vlastníkov a správcov inžinierských sietí
- odňatie poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu z pôdneho fondu
- územného rozhodnutia
- stavebného povolenia
- stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní
- vytýčenie staveniska, stavby a inžinierských sietí
- stavebný dozor počas výstavby
- kolaudácie stavby
 
Pre investorov rozsiahlých investičných projektov zabezpečujeme :
- územnoplánovcie informácie o možnej výstavbe
- záväzné stanovisko obce
- podklady z katastra nehnuteľností
vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov a organizácií
- vyjadrenia vlastníkov a správcov inžinierských sietí (IS), vytýčenie IS
- enviromentálne štúdie EIA
- odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia
- geologické prieskumy, hydrogeologické a inžiniersko geologické posudky
- bilancie skrývky humusového horizontu
- odňatie poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu z pôdneho fondu
- polohopis a výškopis predmetnej lokality
- povolenie na odstránenie stavby
- územné povolenie
- stavebné povolenienia stavebného úradu ako i špecializovaných úradov (vodné stavby a cesty)
- povolenie na zmenu stavby pred dokončením
- konania v ochrannom pásme železníc SR a ciest
- integrované povolenia stavieb a technológie v rámci procesu IPKZ
- technický dozor investora
- kolaudačné konanie 
- geodetické zameranie realizovaných trás inžinierských sietí, vyhotovenie geometrického plánu stavby a zápis do katastra nehnuteľností
- povolenie skúšobnej prevádzky a uvedenie do trvalej prevádzky
- prvé oprávnené merania emisných hodnôt z technologických zariadení
- merania vonkajších hlukových pomerov
- prevádzkové poriadky pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi
- prevádzkové poriadky a havarijné plány
- kordinátora BOZP 

V roku 2016 sa vedenie rozhodlo rozšíriť činnosť firmy o realitnú kanceláriu, pod novou značkou MB reality